การศึกษาปริมาณแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อโลกจากคาบการโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธารวิมล สุขเอมโอช, กรวรรณ สุยสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญตา วรรณรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ จะศึกษาว่า หากระยะห่างและมุมระหว่างดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเปลี่ยนไป จะมีผลต่อการเกิดภัยพิบัติมากหรือน้อย อย่างไร นำไปเปรียบเทียบในแต่ละเดือนและอาจนำข้อมูลที่ได้มาคาดคะเนถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นบนโลกในอนาคต

ศึกษาคาบการโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เพื่อพิสูจน์ว่าคาบการโคจรและมุมที่เปลี่ยนไปจะทำให้แรงโน้มถ่วงเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร และในเวลานั้น ๆ มีเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร และจะสามารถนำปรากฏการณ์เหล่านี้มาคาดคะเนถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติในอนาคต ได้หรือไม่ อย่างไร โดยจะศึกษาจากทฤษฎีของวงรี และกฎของเคปเลอร์ข้อที่ 1

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงงานนี้คือ สามารถทราบการเปลี่ยนแปลงของขนาดแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ที่กระทำต่อโลก ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติใดบ้างต่อโลก และสามารถนำมาพัฒนาต่อโดยนำมาคาดคะเนได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ภายใต้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อใด