การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดดินกร่อยบริเวณบ่อกุ้งด้วยน้ำหมักจากเปลือกสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จินต์จุฑา วงษ์ศิริพัฒนา, รณยุทธ ศิริกุล, ชนากานต์ ประคีตะวาทิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ ชูแทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดดินกร่อยบริเวณบ่อกุ้งด้วยน้ำหมัก มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบำบัดดินกร่อยบริเวณบ่อกุ้งให้มีสภาพเหมาะสมพร้อมต่อการเพาะปลูก โดยการนำเปลือกสับปะรดมาผ่านกระบวนการหมักเพื่อทำให้เกิดจุลินทรีย์ และเพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นต่อดิน แล้วนำน้ำหมักที่ได้ไปบำบัดดิน จากนั้นนำดินบริเวณบริเวนบ่อกุ้งมาตรวจสอบคุณภาพดินก่อนและหลังการบำบัดดิน แล้วบำบัดดินเสร็จแล้ว นำดินแต่ละชุดการทดลองมาปลูกพืช