การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับความชื้นของซิลิกาจากเเกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราวดี จรูญศักดิ์, ศรอนงค์ เรืองวิทยาวงศ์, โศจิรัตน์ ตันติกฤตยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิการดูดซับความชื้นของซิลิกาจากแกลบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สกัดสารซิลิกาจากแกลบโดยวิธีการรีฟลักซ์ ขั้นตอนที่ 2 นำสารสกัดซิลิกาที่ได้จากการรีฟลักซ์ไปเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อให้ขึ้นรูปเป็นฟูมซิลิกาและซิโรเจล ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของซิลิกาเจล และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาคือ ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถแทนที่สารดูดซับความชื้นจากสารเคมี และปลอดภัยไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย นอกจากนั้นยังเป็นการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์