สารกำจัดสนิมจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนชนก วงศ์สวัสดิ์, ปิยะพร กาญจนสวัสดิ์, คณนรรณ อุดมสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สำอางค์ มีศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสารกำจัดสนิมเหล็กจากธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการกำจัดสนิมจากสารในน้ำมะนาว น้ำมะเขือเทศ และน้ำส้มสายชู ซึ่งในปัจจุบันปัญหาสนิมเหล็กเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทำมาจากโลหะจำพวกเหล็ก เมื่อเกิดสนิมอาจจะต้องทิ้งเพราะไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก การกำจัดสนิมเหล็กนั้นสามารถทำได้หลายวิธี แต่สำหรับบางวิธีก็ทำให้สิ้นเปลืองเงิน เพราะต้องซื้อน้ำยาขัดสนิมที่มีราคาค่อนข้างแพง อีกทั้งกรดที่มีในผลิตภัณฑ์กำจัดสนิมนั้นเป็นกรดสังเคราะห์ซึ่งเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเรา หากว่าเราทิ้งสารนี้ลงไปในแม่น้ำหรือพื้นดินก็จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

จากการทดลองพบว่าน้ำส้มสายชูสามารถกำจัดสนิมเหล็กได้ดีที่สุด โดยสามารถกำจัดสนิมเหล็กได้ปริมาณ 147.6 มิลลิกรัมต่อตะปูหนึ่งตัว และน้ำมะนาวสามารถกำจัดสนิมเหล็กได้ปริมาณ 114.5 มิลลิกรัมต่อตะปูหนึ่งตัว ซึ่งมีปริมาณสนิมเหล็กที่กำจัดได้ใกล้เคียงกัน แต่น้ำมะเขือเทศสามารถกำจัดสนิมเหล็กได้เพียง 22.47 มิลลิกรัมต่อตะปูหนึ่งตัว ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมาก จึงไม่เหมาะสำหรับการนำมาใช้ในการกำจัดสนิมเหล็ก ดังนั้นน้ำส้มสายชูและน้ำมะนาวมีสารสำคัญที่ทำปฏิกิริยากับสนิมเหล็กได้