สารละลายธาตุอาหารในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จากน้ำสกัดของหยวกกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิติรัตน์ จุ่งรุ่งเรือง, อิสรีย์ ลีลาสินเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิกร จรจะนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน การปลูกผัก ไฮโดรโพนิกส์เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์น้ันจะประหยัด พื้นที่ในการปลูกและไม่มีการปนเปื้อนสารจากดิน โดยการปลูกผัก ไฮโดรโพนิกส์ จำเป็นที่จะต้องใช้ส ารละลายธาตุอาหารซึ่งก็คือหัวใจของการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์นนั่นเองซึ่งสารละลายธาตุอาหารจะมีราคาสูงเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการปลูกผักไฮโดโพนิกส์นั้น ทำให้ผูจัดทำมีแนวคิดที่จะนำหยวกกล้วยมาคั้นน้ำออกเพื่อทำเป็นสารละลายธาตุอาหารใช้ในการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ เนื่องจากหยวก กล้วยเป็นส่วนแกนกลางของลำต้นทำให้มีสารอาหารและธาตุอาหารจำนวนมากอยู่ข้างในได้แก่สารจำพวก ไนโตเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม รวมถึงพวกโปรตีน น้ำตาลกลูโคส เซลลูโลสและไฟเบอร์เป็นจำนวน มากรวมถึงสภาพอากาศส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของกล้วย เป็นผลให้ในประเทศไทยมีต้นกล้วยเป็นจำนวนมาก สามารถหาได้ง่าย ราคาถูก พบได้ทั่ว ไปเป็นผลให้ผู้จัดทำนำหยวกกล้วยมาใช้เเละนำส่วนประกอบของกล้วยมาให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการทดลอง พบว่าการใช้หยวกกล้วยในการทำสารละลายธาตุอาหารสามารถนำมาใช้ในการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ได้ อีกทั้งยังสามารถให้ผลผลิตท่ีใกล้เคียงและดีกว่าการใช้สารละลายธาตุอาหารในปัจจุบันในเวลาที่เท่ากันและสภาพแวดล้อมเดียวกัน