สมองกลแบบพัฒนาตนเอง: กรณีศึกษาโดยอาศัยสิ่งมีชีวิตจำลอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเฉลิม วุ่นแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พสงค์ แรงสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เป็นวิธีการที่ใช้ในพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์จะทำการเรียนรู้ทักษะหรือกลไกใดๆเพื่อแก้ปัญหาซึ่งผู้พัฒนาโปรแกรมต้องการโดยผู้พัฒนานั้นไม่จำเป็นต้องออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเองเลย ตามหลักการของ Machine Learning นั้นผู้พัฒนาจำเป็นต้องเลือกเทคนิค หรือขั้นตอนวิธีใดๆรวมถึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพพอเพื่อให้ระบบปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้ ขั้นตอนวิธีลักษณะดังกล่าวแม้ว่าจะได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายแต่อาจจะยังคงมีข้อจำกัดเช่น ผู้พัฒนาอาจเลือกเทคนิคหรือข้อมูลที่นำมาใช้เรียนรู้ได้ไม่เหมาะสมเป็นต้น อาจจะเป็นการที่ดีกว่าหากเราสามารถพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ซึ่งพัฒนาตนเองได้โดยเป็นอิสระจากผู้พัฒนามากที่สุด ดังนั้นในโครงงานนี้ผู้ศึกษาขอนำเสนอการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โดยอาศัยหลักการคัดเลือกตามธรรมชาติ(Natural Selection) โดยผู้ศึกษาจะสร้างระบบนิเวศจำลองและสิ่งมีชีวิตจำลอง(Artificial Life) ขึ้น ซึ่งปัญญาประดิษฐ์ของสิ่งมีชีวิตจำลองแต่ละตัวใช้จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตทุกตัวจะมีเป้าหมายหลักคือจะต้องเอาชีวิตรอดในระบบนิเวศจำลองให้ได้นานที่สุดโดยผู้มีชีวิตรอดจะสืบทอดลักษณะที่ดีของปัญญาประดิษฐ์ของตนเองให้สิ่งมีชีวิตรุ่นถัดไป ความคาดหวังของผู้พัฒนาต่อระบบดังกล่าวคือเพื่อสังเกตและศึกษาว่าปัญญาประดิษฐ์ที่มีชีวิตรอดจนจบการจำลองทั้งหมดนั้นมีลักษณะที่ดีอย่างไร ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือสามารถนำเทคนิคการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แบบ Natural Selection ไปใช้พัฒนาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทางต่างๆในรูปแบบขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ(Evolutionary Computation) ซึ่งเป็นขั้นตอนวิธีที่มีลักษณะใกล้เคียงNatural Selectionเช่นกัน