ถังขยะแฮนดี้ LED

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล วิริยาจาร, จิรวดี วงษ์เพ็ง, นภัสศิลป์ บุตรประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม, นิธิทัศน์ อักษร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาขยะนั้น นับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนของประชากร ถ้าหากไม่มีการจัดการขยะให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ขยะเหล่านี้จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก จากการสำรวจและศึกษา พบว่า เรามักพบเจอปัญหาเกี่ยวกับขยะในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมีหลากหลายสาเหตุ โดยหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญก็คือ การที่ถังขยะในชุมชนมีจำนวนไม่เพียงพอ ถูกวางไม่ทั่วบริเวณชุมชน และการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก รวมถึงการต้องล้างทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอเพื่อลดกลิ่นเหม็นและป้องกันเชื้อโรค พวกเราจึงศึกษาหาข้อมูลและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาถังขยะที่เคลื่อนย้ายได้ยาก โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทิ้งขยะไม่เป็นที่ของคนในชุมชน 2. เพื่อลดปัญหาขยะล้นถังขยะได้ 3. เพื่อสามารถสังเกตถังขยะได้ง่าย โดยพวกเราได้ออกแบบประดิษฐ์ถังขยะที่มีความทันสมัยน่าใช้งาน ทั้งนี้ ถังขยะถูกออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนย้ายอย่างสะดวกไปยังบริเวณที่เหมาะสมและต้องการ ประหยัดพื้นที่ในการใช้สอยและสามารถเก็บรักษาง่าย โดยมีวิธีดำเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1.วางแผนและออกแบบโครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ 2.ดำเนินการประดิษฐ์ 3.ประเมินผลการใช้งานสิ่งประดิษฐ์

จากการจัดทำโครงงาน เรื่อง ถังขยะแฮนดี้LED และทดลองใช้งานอุปกรณ์ โดยผลการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า 1. สามารถประดิษฐ์ถังขยะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยใช้เวลาติดตั้งอุปกรณ์ถังขยะเฉลี่ย 23 วินาทีต่ออุปกรณ์ถังขยะหนึ่งชุด 2. เซนเซอร์มีการแจ้งเตือนถังขยะเมื่อถังขยะถึงตำแหน่งที่ตั้งไว้ ร้อยละ 94 3. สามารถมองเห็นอุปกรณ์ถังขยะได้ชัดเจนที่ระยะ 100 เมตร