ถังขยะลดก๊าซมีเทน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารยา พุทธบาล, ณัฐชา กลิ่นหอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคพร บัวทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาหลักที่หลายหน่วยงานกำลังหาทางแก้ไขปัญหาเพราะมีผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตอย่างมากทั้งการดำเนินชีวิต การเกษตร รวมถึงการคมนาคม ซึ่งมีปัจจัยหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยสาเหตุหลักมาจากการจัดการขยะทั้งจากหน่วยเล็กอย่างหน่วยครัวเรือน และหน่วยงานใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยขยะประเภทขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มาจากหน่วยครัวเรือนเป็นหลัก ซึ่งจะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก สร้างผลกระทบเป็นอันดับ 2 ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกถึง 20% มีผลทำให้โลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 23 เท่า คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าวจึงได้สำรวจและจัดทำโครงงานฉบับนี้โดยได้คิดค้นถังขยะอบแห้งพลาสติกขึ้น เพื่อเป็นตัวช่วยหน่วงเวลาในปฏิกิริยาการเกิดก๊าซ ซึ่งนำเอาหลักการการอบแห้งด้วยลมร้อน การลดความชื้น และการลดการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์มาประยุกต์เข้าด้วยกัน โดยทำการทดลองเปรียบเทียบปริมาณก๊าซมีเทน และตรวจวัดปริมาณก๊าซมีเทนด้วยเครื่องวัดก๊าซมีเทน

จากการทดลองพบว่า ขยะที่ผ่านกระบวนการในถังขยะอบแห้งพลาสติก มีปริมาณแก๊สมีเทนต่ำกว่าขยะที่ไม่ผ่านกระบวนการในถังขยะอบแห้งถุงพลาสติก สรุปได้ว่า การรับลมร้อนของถังขยะ สามารถลดปริมาณการเกิดก๊าซมีเทนและความชื้นในขยะได้