เครื่องทำลายเข็มฉีดยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญาภา กิจวิจิตร, วันใหม่ คงวัฒนานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัตว์ ชามทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องทำลายเข็มฉีดยา มีจุดประสงค์เพื่อลดขยะปนเปื้อนประเภทเข็มฉีดยาจากโรงพยาบาล หรือสถานที่สาธารณสุขต่างๆ โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขยะเหลือใช้ประเภทนี้

โครงงานฉบับนี้ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการทำลาย และย่อยสลายขยะประเภทเข็มฉีดยา ซึ่งมีปริมาณการใช้งานจำนวนมากในแต่ละวัน จากโรงพยาบาลหรือสถานที่สาธารณสุขต่างๆ ซึ่งขยะประเภทเข็มฉีดยานั้นไม่สามารถใช้ซ้ำได้เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อและปนเปื้อน จึงจำเป็นต้องใช้เพียงครั้งเดียวทิ้ง ในปัจจุบันวิธีการทำลายเข็มฉีดยามีหลายวิธี แต่ยังคงมีผลเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนอยู่ เช่น การฝังกลบ มีข้อเสียคือ ทำให้เชื้อโรคแพร่ลงสู่ดินและเมื่อฝนตกก็จะแพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ำทำให้ปนเปื้อนมากับผักหรือสัตว์น้ำที่เราบริโภค และอาจทำให้เกิดโรคต่อผู้ที่บริโภคได้ , การเผา มีข้อเสียคือ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งวิธีดังกล่าวส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องทำลายเข็มฉีดยา โดยจะใช้กรรมวิธีการหลอมละลายแบบอินดักชั่นและตัวกรองแบบเครื่องกรองอิเล็กตรอน ซึ่งจะช่วยลดการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน