การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุกันกระแทกจากฟางข้าวและกาบกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย สนประเทศ, ธนกมล โคทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตยา แก้วกำพล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์