ถุงกรองสารตะกั่วจากผักชี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐณิชา ยิ้มหิ้น, รัชฎาภรณ์ แก้วทวี, อภิชญา ชูบุญศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์, นาถรภี ชูอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานถุงกรองสารตะกั่วจากผักชีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการนำผักชีมาทำเป็นวัสดุในการกรองโลหะหนัก ซึ่งในการทำโครงงานในครั้งนี้ ได้เลือกสารโลหะ จำพวกตะกั่ว เนื่องด้วยปัจจุบันมีการตรวจพบการปนเปื้อนของตะกั่วมากที่สุดในประเทศไทย โดยปัญหานี้ส่งผลอันตรายต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำพืชใน ท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการดูดซับโลหะหนักอย่างตะกั่วออกจากร่างกาย จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ต้นซิลลันโทรหรือพืชในตระกูลผักชีของไทย สามารถช่วยดูดซับตะกั่วซึ่งเป็นโลหะหนักจากน้ำใต้ดิน จึงได้ริเริ่มที่จะนำ เอาคุณสมบัติของผักชีข้อนี้ นำมาทดลองการดูดซับตะกั่วในรูป สารละลายเลด(ll) ไนเตรต โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นถุงที่บรรจุผักชีที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักที่เหมาะสม โดยเริ่มต้นจากการปลูกต้นผักชีและเก็บเกี่ยวผักชีในระยะที่โตเต็มที่ เพื่อนำมาใช้ในการทดลอง จากนั้นบรรจุผักชีในรูปแบบถุงกรอง และนำไปทดสอบกับสารตะกั่วในรูป สารล ะลายเลด(||)ไนเตรต จากนั้นตรวจสอบประสิทธิภาพการดูดซับของถุงกรองผักชี ด้วยการวัดปริมาณสารตะกั่วที่ไม่ถูกดูดซับ