ถังแยกน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิ์ จับปรั่ง, ธรรมธัช สารสินพิทักษ์, ดลยา ชูจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ถังแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งเพื่อช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนของน้ำมันจากน้ำทิ้งที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำโดยเน้นไปที่อู่ซ่อมรถ เมื่อเวลาที่ล้างทำความสะอาดเครื่องมือหรือเครื่องยนต์จะมีน้ำเสียซึ่งปนเปื้อนน้ำมันปริมาณเล็กน้อยถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำทำให้เกิดมลภาวะทางน้ำ โดยใช้หลักการดูดซับน้ำมันของดอกหญ้าขจรจบ และได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อได้แก่ความกว้างของถังที่เหมาะสม ปริมาณของดอกหญ้าที่เหมาะสม เซนเซอร์ส่งสัญญาณเตือนเมื่อถึงเวลาที่ควรจะปั่น หลังจากนั้นออกแบบและประดิษฐ์ชิ้นงาน แล้วทำการทดสอบประสิทธิภาพของถังแยกน้ำมันว่าสามารถแยกน้ำมันได้100%หรือไม่ เมื่อดอกหญ้าอิ่มตัวด้วยน้ำมัน80%เซนเซอร์ส่งสัญญาณเตือนได้อย่างถูกต้องแม่นยำหรือไม่ ทดสอบคุณภาพของน้ำก่อนและหลังการแยกด้วยถังแยกน้ำมัน จากนั้นทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จากนั้นเราก็จะได้อุปกรณ์ ที่สามารถแยกน้ำกับน้ำมันออกจากกันได้ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ไม่เพียงแต่เราจะนำน้ำมันกลับมากำจัดได้อย่างถูกวิธีแล้ว เรายังไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย