ประสิทธิภาพของสารสกัดอย่างหยาบของเชื้อรา Chaetomium globosum ในการยับยั้งเชื้อรา Bipolaris ที่ก่อโรคใบไหม้แผลเล็กในข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธราดร อึ้งประสิทธิ์, สิรวิชญ์ สว่างแจ้ง, ธัชวรรธน์ ปัญญาวุฒิเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ ปิยะบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อรา Bipolaris เป็นเชื้อราที่ก่อโรคใบไหม้ในข้าวโพดทำให้ลดการสังเคราะห์แสงของข้าวโพดและสร้างความสูญเสียแก่ผลผลิตที่สำคัญในประเทศไทย การใช้ชีววิธีในการควบคุมโรคพืชโดยเฉพาะการใช้เชื้อรา Chaetomium globosum มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อราก่อโรคต่าง ๆ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา B. maydis ด้วยเชื้อรา C. globosum และประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเชื้อรา C. globosum ในการยับยั้งเชื้อรา B. maydis ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการและสภาพโรงเรือน วิธีทดลองแรกเป็นการเลี้ยงเชื้อรา B. maydis และ C. globosum และทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเชื้อรา C. globosum ในการยับยั้งเชื้อรา B. maydis ภายใต้ห้องปฏิบัติการด้วยวิธี dual culture พบว่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อรา B. Maydis ของเชื้อรา C. globosum มีค่าเท่ากับ 51.16 หลังจากนั้นทำการทดลองด้วยการสกัดเส้นใยและสปอร์ของเชื้อรา C. globosum ด้วยเมทานอล: เอทิลอะซิเตต อัตราส่วน 1: 1 เป็นตัวทำละลาย และนำสารสกัดอย่างหยาบจากเชื้อรา C. globosum ความเข้มข้นที่ 7,000, 3,500 และ 1,750 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการและสภาพโรงเรียน พบว่าสารสกัดอย่างหยาบจากเชื้อรา C. globosum สามารถควบคุมที่ก่อโรคใบไหม้แผลเล็กในข้าวโพด