ประสิทธิภาพของฟิล์มไคโตซานที่มีสารสกัดจากเปลือกส้มโอ ใบโหระพา และใบบัวบกในการไล่แมลงวันผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมิกา ลิขิตนภาพันธุ์, เปมิกา อนันตกิจโสภณ, กันธิชา รามดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิธิกานต์ คิมอิ๋ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลไม้เป็นสินค้าที่มีปริมาณการส่งออกและบริโภคภายในประเทศสูง ซึ่งปัญหาสำคัญของเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ คือ แมลงวันผลไม้ ซึ่งจะมาวางไข่ได้ในขณะที่ผลไม้ยังอ่อนอยู่หรือในระยะที่จวนจะสุก ทำให้เมื่อไข่ฟักตัวเป็นหนอนก็เกือบจะพอดีหรือพอดีกับระยะที่ผลไม้สุก ตัวหนอนที่ฟักออกมาแล้ว ก็จะเริ่มกัดกิน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คุณภาพและปริมาณของผลไม้ลดลง ส่งผลต่อการส่งออกผลไม้ของประเทศไทยและการบริโภคภายในประเทศ

ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการทำฟิล์มไคโตซานที่มีสารสกัดจากเปลือกส้มโอ ใบโหระพา และใบบัวบกขึ้น เนื่องจากพืชเหล่านี้มีกลิ่น และมีกรดฟีนอลิกออกฤทธิ์ไล่แมลงวันผลไม้ โดยนำความเข้มข้นของสารสกัดที่ดีที่สุดมาเป็นส่วนผสมในการขึ้นฟิล์มไคโตซาน เพื่อป้องกันการเจาะเพื่อวางไข่ของแมลงวันผลไม้ รักษาคุณภาพและเพิ่มปริมาณของผลผลิตในการส่งออกไปต่างประเทศ และการบริโภคภายในประเทศ