แผ่นเจลปิดแผลผสมสารสกัดจากสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชกานต์ วงศ์สม, กิตติญา เจริญศลป์, ชิดชนก อุดมฤกษ์สกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวรรณา ธิมา, จักรรินทร์ เณรจาที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการที่ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหรือมีบาดแผลทุกครั้งทางโรงพยาบาลหรือคลินิก มักจะนำผ้าก๊อซมาปิดแผลให้กับผู้ป่วย ข้อควรระวังเมื่อใช้ผ้าก๊อซปิดแผล คือ ไม่ควรให้ผ้าก๊อซเปียกน้ำ และทุกครั้งที่ทำความสะอาดบาดแผลเมื่อนำผ้าก๊อซออก ผ้าก๊อซจะติดอยู่ที่บาดแผลของเรา จึงทำให้เอาผ้าก๊อซปิดแผลออกได้ยากและบาดแผลนั้นมีอาการแย่ลงกว่าเดิม ไคโตซานเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีความเข้ากันได้กับร่างกายมนุษย์ ไม่เกิดการต่อต้านจากร่างกาย จึงไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อบาดแผล และใบสาบเสือ (chromolaena odorata (L.) King & Robinson) มีสรรพคุณทำให้เส้นเลือดหดตัว อีกทั้งยังมีฤทธิ์ไปกระตุ้นสารที่ทำให้เลือดแข็งตัวได้เร็วขึ้น ทำให้สามารถห้ามเลือดได้ดี คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นที่จะนำไคโตซานและสารสำคัญที่ได้จากการสกัดใบสาบเสือมาสร้างเป็นเจลปิดแผลจากไคโตซานผสมสารสกัดจากสาบเสือและเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นเจลปิดแผลผสมสารสกัดจากสาบเสือ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานคือ การนำสารสำคัญออกจากใบสาบเสือโดยการสกัดหยาบผสมกับสารละลายไคโตซานแล้วนำมาขึ้นรูปทำแผ่นเจลปิดแผลผสมสารสกัดจากสาบเสือและทำการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำ , การระบายอากาศ และความแข็งแรง ของแผ่นเจลปิดแผลผสมสารสกัดจากสาบเสือ