แผ่นยางจากเส้นใยเซลลูโลสผสมน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณมิตร คิดดี, กมลพร วังหมื่น, ภูริศรา วรจันทร์เพ็ญศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณัฐชา โนจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานแผ่นยางจากเส้นใยเซลลูโลสผสมน้ำยางพารามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผ่นยางและศึกษาประสิทธิภาพการทนต่อแรงกระเเทกของแผ่นยางจากเส้นใยเซลลูโลส โดยใช้สารโซเดียมไฮดรอกไซด์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สกัดเปลือกข้าวโพดและผักตบชวาได้เป็นเส้นใยเซลลูโลส จากนั้นใช้น้ำยางพาราเป็นตัวผสานขึ้นรูป กำหนดอัตราส่วนน้ำยางพาราต่อเส้นใยเซลลูโลส คือ 90:0 85:5 80:10 75:15 และนำมาทดสอบประสิทธิภาพการทนต่อแรงกระเเทก จากการศึกษาพบว่า แผ่นยางจากเส้นใยเซลลูโลสของเปลือกข้าวโพด ในอัตราส่วนต่อน้ำยางพารา 75:15 เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดทนต่อแรงกระแทก 1.449 นิวตัน และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นพื้นรองเท้าได้