การกำจัดน้ำในยางแผ่นด้วยไมโครเวฟ เพื่อช่วยลดระยะเวลาการอบแห้งยาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คริษฐ์ ธนะวันต์, เจษฎากร รัตนมณีโชติ, คณาธิป วิริยพรสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย​ สุขล้อม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาการใช้เทคนิคคลื่นไมโครเวฟในการกำจัดน้ำในแผ่นยางพาราตกตะกอน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการอบยางแห้งในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันโดยใช้เตาไมโครเวฟแบบครัวเรือน กำหนดภาวะในการศึกษาที่พลังงาน 260, 440, 620 และ 800 วัตต์ระยะเวลา 4, 8, 12 และ 16 นาที ปริมาณน้ำที่ระเหยไปวิเคราะห์โดยใช้การชั่งน้ำหนักที่ลดลง ผลการศึกษาพบว่าปริมาณน้ำที่ระเหยเป็นสัดส่วนโดยตรงกับพลังงานและระยะเวลาที่ใช้ ภาวะที่พบที่ดีที่สุดคือที่พลังงาน 620 วัตต์นาน 16 นาที ปริมาณน้ำที่ระเหยไปมีค่าร้อยละ 94 โดยน้ำหนัก จากการศึกษาพบการเสื่อมสภาพของชิ้นงานแผ่นยางที่ได้รับพลังงงานมากเกินไป มีสภาพผิวที่มีสีคล้ำและเละเหนียวโดยทั้งหมดพบที่แผ่นยางที่ใช้พลังงาน 800 วัตต์ การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้คลื่นไมโครเวฟเพื่อกำจัดน้ำในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันมีความเป็นไปได้เพื่อการประยุกต์ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตยางแผ่นรมควันที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยางแผ่นรมควันในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งทำให้ประหยัดพลังงานไม้ฟืนที่ใช้ให้ความร้อน ระยะเวลาในกระบวนการรมควัน รวมทั้งลดมลพิษทางอากาศในอนาคตได้อีกด้วย