การกำจัดวัชพืชด้วยเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรภัทร ประเทืองทิพย์, มิตรประชา​ เคหะนาค, พีรวิชญ์ ขำนอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกร อรรจนาวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการทดลองาแนวโน้มของผลกระทบของคลื่นเสียงต่อการเจริญเติบโตของต้นไมยราบ โดยแบ่งเป็น2ส่วน ส่วนที่1มี2ขั้นตอน ขั้นที่1หาแนวโน้มของคลื่นความถี่ที่ส่งผลชะลอการเจริญเติบดตของต้นไมยราบมากที่สุดโดยการทำการทดลอง6ชุดการทดลองโดยชุดการทดลองที่1-5ปลูกต้นไมบราบแล้วเปิดเสียงคลื่นนิ่งที่ความถี่20Hz 5000Hz 10000Hz 15000Hz 20000Hzตามลำดับโดยมี1ชุดการทดลองเป็นการทดลองควบคุม ขั้นที่2นำแนวโน้มของคลื่น2คลื่นที่มีผลชะลอการเจริญเติบโตมากที่สุดมากำหนดขอบเขตแล้วทำการทดลองอีก4ชุดการทดลอง เช่นหากได้คลื่นที่ 5000Hz และ 10000Hzจะนำคลื่นความถี่ที่ 6000Hz 7000Hz 8000Hz 9000Hz เป็นต้น ส่วนที่2นำคลื่นความถี่ที่ส่งผลชะลอการเจริญเติบโตของต้นไมยราบมากที่สุดจากตอนที่1ขั้นที่2มาใช้ทำการทดลอง4ชุดโดยเปิดเสียงที่ความดัง10dB 30dB 50dB 70dBตามลำดับแล้วศึกษาแนวโน้มการเจริญเติบโต