การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณน้ำตาลในอาหารแบบIOTสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อลิสา ฤชุศาศวัต, อรจรีย์ ธีระภูธร, กชพรรณ ภาคนาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิษณุ สุปันดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโรงเรียดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของฮอร์โมน มีผลกระทบต่อร่างกายโดยต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องและยังทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า 8.9 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยทั้งหมด และโรคเบายังเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย แต่คนไทยยังคงมีนิสัยการกินอาหารที่มีความติดหวานและละเลยต่อการออกกำลังกาย จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ป่วย โดยการทำเครื่องวัดปริมาณน้ำตาลแบบพกพาและเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น ซึ่งหลักการของเครื่องวัดปริมาณน้ำตาลจะวัดออกมาเป็นหน่วย brix โดยปรกติเมื่อแสงส่องเข้าไปสู่ของเหลวจะเปลี่ยนทิศทาง สิ่งนี้เรียกว่าการหักเหของแสง เครื่องวัดน้ำตาลจะวัดองศาที่แสงเปลี่ยนทิศทางเรียกว่ามุมหักเห เครื่องวัดจะนำมุมการหักเหและสัมพันธ์กับค่าดัชนีหักเห (nD) ที่กำหนดขึ้น เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ เราสามารถประเมินความเข้มข้นของสารละลายได้เช่นสารละลายมีดัชนีการหักเหของแสงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของน้ำตาลในน้ำ จะมีการรับค่าและส่งผลไปยังแอพพลิเคชั่น และแอพพลิเคชั่นจะมีข้อมูลปริมาณน้ำตาลของอาหารบางประเภทที่ไม่สามารถวัดได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ำตาล เนื่องจากเป็นอาหารที่ไม่ใช่ของเหลวเช่น ข้าว ผลไม้บางชนิด ขนมปัง เป็นต้น อีกทั้งแอพพลิเคชั่นจะเก็บสะสมข้อมูลน้ำตาลที่รับประทานไว้เป็นสถิติของแต่ละวัน นำมาวิเคราะห์และประเมินเพื่อควบคุมปริมาณน้ำตาลสำหรับแต่ละบุคคล เครื่องวัดปริมาณน้ำตาลที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่นนี้ จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาสามารถควบคุมปริมาณน้ำตาลและทำให้ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอาการของโรครุนแรงขึ้น