การวิเคราะห์และตรวจประสิทธิภาพในการบรรเทาโควิดของยาทั่วไปและยาสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวรรธน์ ราษฎร์เจริญดี, โมณีก้า หลิน, พิพิธพล สุทธิสา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนา สุทธิบัทม์พงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโรงเรียดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โควิดได้ส่งผลทำให้ผู้คนติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในกว้าง แต่ในปัจจุบันการระบาดเป็นโรคประจำถิ่นและความรุนแรงนั้นได้ลดน้อยลง ตอนนี้เราจึงต้องการยาที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาหรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่มีราคาไม่แพง ดังนั้นในงานนี้จึงต้องการหาว่ายาทั่วไปหรือยาสมุนไพรตัวใดที่สามารถต้านโควิดได้ โดยเราจะหาโมเลกุลใดๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบันทั่วไป หรือยาสมุนไพรที่มีราคาไม่แพง และดูว่าสารประกอบในยาเฉพาะที่ส่งผลกระทบต่อโควิดเหล่านั้นว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง โดยเราจะใช้ Python Library ชื่อ DeepChem ดึงข้อมูลคุณสมบัติโมเลกุลออกมาโดยใช้ฐานข้อมูลจาก Chemhub และ Pubchem จากข้อมูลคุณสมบัติของโมเลกุลทั้งหมด เช่น ชนิดของธาตุองค์ประกอบ ลักษณะการเกิดพันธะ เป็นต้น จะนำไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบหลัก เอาไปวิเคราะห์ความเหมือนต่างกับยาแผนปัจจุบันทั่วไป หรือยาสมุนไพร และคัดเลือกตัวที่มีความใกล้เคียงมาทดสอบ