เครื่องตรวจวัดและปรับคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณณิชา ทองดี, จิณณพัต ดนตรี, นนทกร ภู่หลักแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิชาภา พัฒน์วิชัยโชติ, วศิน คล้ายบรรเลง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากคุณภาพของน้ำมีผลมากต่อปลา เพราะน้ำเป็นทั้งที่อยู่อาศัย และที่เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของปลา ดังนั้นจึงต้องมีการดูแลและควบคุมคุณภาพของน้ำให้มีความเหมาะสมกับปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาตาย โดยเฉพาะคุณภาพของน้ำในบ่อปลาสวยงามยิ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ แต่ในการควบคุมคุณภาพของน้ำต้องควบคุมปัจจัยหลายอย่าง เช่น ค่าความเป็นกรด-เบส, ค่าออกซิเจน, อุณหภูมิ เป็นต้น แต่ถ้าหากผู้เลี้ยงไม่มีเวลาดูแล ไม่ว่าง หรือไม่สะดวกที่ต้องมาคอยตรวจวัดและปรับคุณภาพน้ำให้ได้ตรงตามมาตรฐานอยู่เสมอ ก็จะส่งผลให้ปลาสวยงามที่เลี้ยงไว้ในบ่อตายได้

ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะจัดทำเครื่องมือตรวจวัดและปรับคุณภาพน้ำ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-เบส, ค่าออกซิเจน, อุณหภูมิ และค่าความขุ่น อีกทั้งยังสามารถปรับค่าความเป็นกรด-เบส เพิ่มออกซิเจน และปรับค่าความขุ่น พร้อมกับระบบกรองน้ำที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนน้ำภายในบ่อ ส่งผลให้สารปรับค่าความเป็นกรด-เบสและออกซิเจนที่ปล่อยลงไปในน้ำกระจายไปอย่างทั่วถึง โดยตัวเครื่องจะทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำอยู่ตลอดเวลา และคอยปรับคุณภาพน้ำหากตรวจพบว่าคุณภาพน้ำมีค่าที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน โดยทั้งหมดนี้สามารถเช็คข้อมูลและสั่งการได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน อีกทั้งยังมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์เมื่อตรวจพบว่าน้ำมีคุณภาพที่ไม่ตรงตามมาตรฐานอีกด้วย ทำให้ผู้เลี้ยงปลาสวยงามเกิดความสะดวกสบาย และเป็นตัวช่วยในการตรวจวัดและปรับคุณภาพน้ำให้กับผู้เลี้ยงปลาสวยงามที่ไม่มีเวลา หรือไม่สะดวกตรวจวัดและปรับคุณภาพน้ำด้วยตัวเอง ทำให้ปลาสวยงามในบ่อเลี้ยงไม่ตายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างลุล่วง