สารสกัดฟลาโวนอยด์และฟีนอลิกจากดอกบัวหลวงที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus Aureus ที่ก่อให้เกิดแผลพุพอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อุบลวรรณ เมฆส่าน, ปณัฏฏา หริ่มสืบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนียา อ่อยอารีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารสกัดฟลาโวนอยด์และฟีนอลิกจากดอกบัวหลวงที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus Aureus ที่ก่อให้เกิดแผลพุพอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาสารสกัดฟลาโวนอยด์และฟีนอลิกจากดอกบัวหลวง 2)เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus Aureus ด้วยสารสกัดฟลาโวนอยด์และฟีนอลิก โดยโครงงานนี้จะแบ่งวิธีทำเป็น 2 ตอนคือ 1)สกัดสารสกัดฟลาโวนอยด์และฟีนอลิกจากดอกบัวหลวงและหาปริมาณสารสกัดทั้งสอง 2)เพาะเลี้ยงเชื่อแบคทีเรีย Staphylococcus Aureus พร้อมทั้งทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้ง