สารสกัดจากใบโหระพาที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของยุงลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิชา ชาติสวัสดิ์, อัญชิฐา สุขทัศน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ ทีฆาวงค์​

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดที่ส่งผลต่อยุงลายจากวิธีสกัดที่ต่างกัน โดยเป็นสารสกัดจากใบโหระพาที่ได้จากวิธีการสกัด 3 วิธี คือ การกลั่นไอน้ำ การสกัดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ และการสกัดด้วย n-hexane