แก้ววัดระดับปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรอรรถ ลิ้มปัญญาเลิศ, ธนกฤต สมบูรณ์กุศลศีล, กนกพล ยามา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง, อัญชานา นิ่มอนุสสรณ์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำเล็งเห็นความสำคัญของการทราบปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มก่อนการบริโภค นำไปสู่โครงงาน กระบอกน้ำวัดระดับปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม ที่ประดิษฐ์โมเดลจำลองกระบอกน้ำวัดระดับปริมาณน้ำตาลใน เครื่องดื่มและทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์เพื่อการต่อยอดเป็นกระบอกน้ำจริงในอนาคต โดยศึกษาระดับ ปริมาณน้ำตาลในสารละลายน้ำตาล ด้วยหลักการสะท้อนกลับหมดของแสงในตัวกลางที่ต่างกันเนื่องจากมุมวิกฤต

และหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม (% Brix) และความเข้มแสง (Lux) ที่เซนเซอร์ได้รับ แล้วทดสอบประสิทธิภาพกับเครื่องดื่มในท้องตลาด 4 ชนิด แบ่งเป็นสารเนื้อเดียว 2 ชนิด และคอลลอยด์ 2 ชนิด จึงสรุปผลการทดลองได้ว่าประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ในสารเนื้อเดียวคือร้อยละ 94.53 ส่วนในคอลลอยด์มีค่าเป็นลบอย่างมากเนื่องจากข้อจำกัดของการวัดด้วยแสงในเรื่องปรากฏการณ์ทินดอลล์ของคอลลอยด์