แถบพลาสติกไล่หอยทาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธาพันธ์ ไพศาลรัตนานุกูล, อัครวัฒน์ วังชากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนพันธ์ สิงห์สวัสดิ์, ณัฐพงศ์ แตงเพ็ชร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทดสอบประสิทธิภาพระหว่างสาร 3 ชนิด ได้แก่ กระเทียม กากกาแฟ และ สะเดา ชนิดละ 100 กรัม ในการไล่หอยทากพันธุ์นวล ชื่อวิทยาศาสตร์ Hemiplecta Distincta จำนวนทั้งหมด 40 ตัว โดยแบ่งเป็นชุดการทดลองละ 10 ตัว และทดลองในกล่องพลาสติก 4 ใบ ในระยะเวลาทั้งหมด 6 วัน พบว่า กระเทียมมีประสิทธิภาพในการไล่หอยทากได้ดีที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 70 ตามด้วยกากกาแฟที่ร้อยละ 36.67 และ สะเดาที่ร้อยละ 20 จึงได้นำกระเทียมนี้ไปใช้ร่วมกับรางพลาสติกกันสายไฟ พบว่า เมื่อใช้กระเทียมร่วมกับรางพลาสติกนี้แล้ว ประสิทธิภาพในการไล่หอยทากของกระเทียมจะลดลงเหลืออยู่ที่ร้อยละ 13.33 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่คาดไว้ จึงอาจนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์บรรจุกระเทียม หรือการเพิ่มจำนวนหอยทากในการดำเนินงาน รวมถึงการควบคุมขนาดของหอยทากแต่ละตัว เพื่อผลการทดลองที่สอดคล้องกับสมมติฐานที่คาดไว้ยิ่งขึ้น