การใช้หัวเชื้อชีวภาพ PGPR เพื่อยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าในมะละกอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิวิมล สารฤทธิ์, สุพิชฌาย์ ทองอ้ม, ณัฏฐกมล บุบพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณลดา ติตตะบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าในมะละกอโดยใช้หัวเชื้อชีวภาพ PGPR เพื่อเป็นการแก้ปัญหาโรครากเน่าในมะละกอ โดยใช้การควบคุมโรคด้วยวิธีทางชีวภาพแทนการใช้สารเคมีซึ่งเป็นสารที่ตกค้างและอันตราย เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติให้ยั่งยืน โดยเก็บตัวอย่างเชื้อราที่คาดว่าเป็นสาเหตุของโรครากเน่าจากต้นมะละกอที่มีลักษณะอาการของโรค นำเชื้อราที่เก็บตัวอย่างมาทดสอบสอบการก่อโรครากเน่าในมะละกอโดยสังเกตลักษณะของต้นมะละกอและให้คะแนนการเกิดโรค เก็บตัวอย่าง PGPR จากต้นมะละกอที่มีความแข็งแรง ไม่เป็นโรค และนำ PGPR มาทดสอบความเป็นปฏิปักษ์กับเชื้อราที่ทำให้มะละกอเกิดโรครากเน่า จากนั้นทำการระบุชนิดของเชื้อรา และ PGPR จากการดูสัณฐาน นำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นหัวเชื้อชีวภาพที่ใช้ในการเกษตรเพื่อยับยั้งเชื้อราที่ก่อโรครากเน่า