การศึกษาการเอนแคปซูเลชันสารสกัดจากหนอนตายหยากด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอยเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารฉีดพ่นกำจัดเพลี้ยแป้งร่วมกับสารละลายไคโตซาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิธภัณฑ์ ปันทวาย, ไกรวิชญ์ จันทร์ปาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาปริมาณของสารสกัดจากหนอนตายหยากกับไคโตซานที่มีความเหมาะสมในการขึ้นรูปเม็ดบีด และความสามารถในการกักเก็บสารสกัดหนอนตายหยาก พบว่า สารสกัดหนอนตายหยาก โดยประสิทธิภาพของไมโครแคปซูลที่มีส่วนผสมของพอลิเมอร์ที่อัตราส่วนแตกต่างกัน มีความสามารถในการกักเก็บสารสกัดหนอนตายหยากต่างกัน โดยเม็ดบีดที่มีส่วนผสมของพอลิเมอร์ที่อัตราส่วน 1.25 : 1.5 มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยแป้งที่สุด ส่วนการหาค่าความคงตัวอิมัลชั่นของพอลิเมอร์ พบว่าพอลิเมอร์ในอัตราส่วน 0.95 : 1.10 พบการแยกชั้นและผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆของเม็ดบีดอัตราส่วน 1.25 โดยใช้สารสกัดหนอนตายหยากความเข้มข้นเท่ากัน จากการศึกษาการการกักเก็บสารสกัด พบว่ามีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยแป้งได้ดีที่สุด การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเม็ดบีดที่ได้ พบว่าเม็ดบีดมีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกลม พื้นผิวเรียบ