การศึกษาการเกิดของไฮดรอกซีอะพาไทต์บนโลหะผสมไทเทเนียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมิสรา สุขเสน, สวรรยา หอมชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาถรภี ชูอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการนำอวัยวะเทียมมาใช้ในทางการแพทย์แต่อวัยวะเหล่านั้นมีส่วนผสมของ“โลหะผสม”อยู่อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ต่อมาจึงมีการนำวัสดุจากไทเทเนียมมาทดแทนโลหะผสม แต่ก็ยังพบว่ามีผลข้างเคียงกับผู้ป่วยบางราย จนเกิดการอักเสบต้องผ่าตัดนำอวัยวะเหล่านั้นออก ในงานวิจัยทางการแพทย์จึงพยายามศึกษาหรือเลือกวัสดุที่นำมาใช้แทนอวัยวะเทียม โดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง จาก

การศึกษาพบว่า ไฮดรอกซีอะพาไทต์(Hydroxyapatite(HA)) เป็นสารที่ช่วยในการเชื่อมผสานระหว่าง

เนื้อเยื่อของร่างกายกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสีย แต่ HA มีความเปราะไม่สามารถรับ

น้ำหนักได้และจากการศึกษายังพบอีกว่าเมื่อนำ HA เคลือบบนโลหะผสมไทเทเนียม จะทำให้ HA ยังคง

สภาพอยู่ได้โดยไม่กร่อนหรือแตกหักและยังช่วยให้โลหะผสมไทเทเนียมไม่เกิดปฏิกิริยาต่อร่างกาย ซึ่งใน

การเคลือบ HA บนโลหะผสมต่างๆมีหลายวิธี โดยหนึ่งในนั้นคือกระบวนการ anodizing แล้วนำไปแช่ใน

สารที่มีสมบัติเหมือนกับของเหลวในร่างกาย เพื่อศึกษา HA ว่าจะส่งผลอย่างไรเมื่ออยู่ในร่างกายของมนุษย์

โดยพบว่าจะท าให้เกิด HA ขึ้นบนโลหะผสมไทเทเนียม เปรียบเสมือนการเคลือบ HA ลงบนวัสดุทาง

การแพทย์ส่งผลให้วัสดุทางการแพทย์นั้นอยู่ในร่างกายได้โดยไม่ทำปฏิกิริยา ที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย ดังนั้น

ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการ anodizing เพื่อสังเกตการเกิดของ HA บนโลหะผสมไทเทเนียม