การตรวจจับเอกลักษณ์บุคคลจากภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ติดตามบุคคล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศ์ปณต พิทักษ์บุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เกี่ยวกับระบบติดตามตำแหน่งบุคคลด้วยการตรวจจับเอกลักษณ์บุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการประยุกต์ใช้เพิ่มเติม