การตรวจวัด As Cd และ Pb ในน้ำและตะกอน และผลกระทบต่อหอยแมลงภู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณะ สุภาดี, ชยุตพล เหลืองสุวรรณ, วรนนท์ ตติยะวรนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรวุฒิ เทียนขาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำที่สำคัญในลุ่มน้ำท่าจีน และมีความสำคัญหลายด้านทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ เศรฐรกิจ สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม ซึ่งทำให้เกิดกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำท่าจีนตลอดทั้งสายน้ำโดยเฉพาะปากแม่น้ำท่าจีนมีการทำฟาร์มเลี้ยงหอยแครงและหอยแมลงภู่ ทั้งนี้มีการศึกษาก่อนหน้าที่แสดงให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำท่าจีนและบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน และหากมีการปนเปื้อนโลหะหนัก ในหอยแมลงภู่ที่เลี้ยงตามธรรมชาติบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนแล้วโลหะหนักนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคต่อไป โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปริมาณโลหะหนักที่ส่งผลต่อสุขภาพ (As Cd และ Pb) บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน ทั้งในน้ำ ในตะกอน และในหอยแมลงภู่ และต้องการเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักในสองฤดูกาล เพื่อหาความสัมพันธ์ของประมาณโลหะหนักในน้ำ ในตะกอน ในหอยแมลงภู่ และความสัมพันธ์ของช่วงฤดูกาล ซึ่งความสัมพันธ์นี้อาจจะนำมาเป็นข้อมูลในการหาช่วงการเก็บหอยแมลงภู่ที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนให้มีการปนเปื้อนน้อยที่สุดหรือไม่ปนเปื้อนเลย