การตรวจจับสาร bisphenol A ในน้ำจากขวดน้ำดื่มพลาสติก โดยใช้ฟิล์มเคลือบด้วยอนุภาคนาโนซิลเวอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฏิณห์ สายตรง, สุวิจักขณ์ ทิพยเนตร, อดุลยคุปต์ บัวบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติภูมิ รอดพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์