เครื่องบริหารผู้ป่วยที่มีอาการไหล่ติด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวิชญ์ แก้วสุวรรณ, ธีระชัย ศรีด้วง, กษิด์เดช หมื่นพรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัศน์ บุตรชานนท์, ศุภชัย ดวงคำน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการประดิษฐ์เครื่องบริหารและบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการไหล่ติดระยะแรกโดยใช้ระบบการหมุนของมอเตอร์และใช้เชือกเพื่อช่วยยกแขนผู้ป่วยในการช่วยบริหารและบำบัดอาการไหล่ติด โดยจะยกแขนผู้ป่วยให้อยู่ในท่าทางในการบริหารอาการไหล่ติดและสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อบำบัดอาการ อื่นๆ ได้ตามบริบทที่เหมาะสม