วัสดุกรองน้ำในตู้ปลาจากเปลือกหอยนางรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์พล แต้มช่วย, ศุภวัตร ศุภวราพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศาสตรา พรมอารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกหอยนางรมเป็นขยะจากการประมงซึ่งมักถูกนำไปทิ้งตามชายฝั่งส่งผลให้น้ำทะเลตื้นเขินและเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบและจากการศึกษาพบว่าเปลือกหอยนางรมนั้นมีรูปแบบโครงสร้างแบบ Prismatic layer, Cross lamellar, foliate layerโดยประกอบจาก CaCo¬3 ทำให้เปลือกหอยนางรมมีปริมาณรูพรุนที่มาก โดยปกติจึงนิยมใช้เป็นที่กรองแบบหยาบเพื่อปรับสภาพน้ำ เปลือกหอยนางรมเหมาะกับการเป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียที่มีความสำคัญต่อวัฏจักรไนโตรเจน ผู้จัดทำจึงคิดที่จะสร้างวัสดุกรองน้ำในตู้ปลาจากเปลือกหอยนางรมโดยจะเป็นบล็อกขนาด 5x5x5cm และมีรูพรุนที่ทะลุผ่าน2ด้านเป็นทรงกระบอกรัศมี1.95 mm สร้างในอัตราส่วนปูนซีเมนต์:เปลือกหอยนางรมบด เป็นอัตราส่วน1:0, 1:1, 1:2, 2:1 เพื่อที่จะศึกษาว่าอัตราส่วนใดจะเหมาะสมที่สุดสำหรับการกรองน้ำ โดยทดสอบด้วยการนำน้ำจากบ่อเลี้ยงปลามาวัดค่า DO, NH¬¬3-, NO¬¬3-, pH, TDS ก่อนและหลังที่นำบล็อกในแต่ละอัตราส่วนเข้าไปอยู่ในระบบหมุนเวียนของน้ำโดยจะใส่บล็อกไว้ในระบบหมุนเวียนของน้ำบ่อเลี้ยงปลาเป็นระยะเวลา5วัน ได้ผลการทดลอง อัตราส่วน 1:2 เป็นอัตราส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก NH¬¬3-เป็นNO¬¬3- มากที่สุด ในขณะที่อัตราส่วนอื่นมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่ามีผลเนื่องจากอัตราส่วน 1:2 เป็นอัตราส่วนที่มีเปลือกหอยนางรมมากที่สุด ทำให้บล็อกมีรูพรุนมากซึ่งทำให้มีแบคทีเรียอาศัยอยู่ได้มากตามไปด้วย ในส่วนของค่า pH, TDS, EC, และ DO มีการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้เคียงกันมากในทุกอัตราส่วนโดยค่า pH เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันทั้งหมดมีผลเนื่องมาจากความเป็นเบสของปูนซีเมนต์ ค่า TDS และ EC เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันทั้งหมดเนื่องมาจากตะกอนที่เกิดจากการกรอง ค่า DO มีการเพิ่มขึ้นที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดเนื่องมาจากมีการแลกเปลี่ยนแก๊สของน้ำและอากาศที่เกิดจากระบบกรองที่เหมือนกันทั้งหมด จากผลการทดลองข้างต้นจึงสรุปได้ว่าอัตราส่วน 1:2 เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการผลิตเป็นวัสดุกรองน้ำในตู้ปลาจากเปลือกหอยนางรม