ลูกอมต้านอนุมูลอิสระจากสารฟีนอลิกในรางจืด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลพรรณ ดวงจันทร์, จิตติ ศรีโพธิ์งาม, ลักษิกา ยี่รงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชญา ศรีอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟีนอลิกเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้มากในผัก ผลไม้ และพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งสารอนุมูลอิสระเป็นตัวทำลายภูมิคุ้มกันและเซลล์ต่างๆในร่างกาย ทางผู้จัดทำจึงคิดผลิตภัณฑ์ลูกอมต้านอนุมูลอิสระจากรางจืดขึ้น โดยนำหญ้าหวานมาใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล โดยอบ ราก ใบ และลำต้นของรางจืดพันธุ์ดอกม่วงและดอกขาว ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เวลา 24 ชั่วโมง นำไปสกัดด้วยเอทานอล จากนั้นวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลิกรวม ด้วยวิธี folin-ciocalteu method และวิเคราะห์หาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay นำส่วนที่มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ลูกอม โดยใช้หญ้าหวานเป็นสารให้ความหวาน ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ลูกอม โดยการวิเคราะห์ค่าสี L* a* b* ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกรวมทั้งหมด การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ลูกอมที่ได้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและมีรสชาติที่เหมาะกับทุกช่วงวัย