วัสดุกันกระแทกจากยางพาราในการขนส่งไข่ไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญจิรา ศรีวิสุทธิ์, กรวรรณ ไก่แก้ว, ชนิสรา เอี่ยมละออ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชริดา คงแคล้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไข่ไก่เป็นสินค้าเกษตรที่มีการขนส่งทั้งในประเทศและส่งออกนอกประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุไข่ที่มีความแข็งแรงและสามารถป้องกันความเสียหายได้ ในปัจจุบันมักใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ ที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์จากกระดาษนั้นอาจไม่สามารถกันแรงกระแทกจากการขนส่งที่มีค่ามากได้ ทำให้ไข่ไก่เกิดความเสียหายได้เช่นเดียวกัน จากการศึกษาพบว่ายางพาราเป็นวัสดุพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่น สามารถกันน้ำได้และยังเป็นชนวนไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีสมบัติด้านการเหนียวติดกันได้เป็นอย่างดี มีการนำยางพารามาใช้ในอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูง ผู้จัดทำจึงสนใจทำวัสดุกันกระแทกจากยางพาราเพื่อช่วยลดแรงกระแทกและดูดซับแรงที่กระทำกับไข่ไก่ในระหว่างการขนส่ง โดยจะศึกษาอัตราส่วนระหว่างสูตรยางพารากับโซเดียมไบคาร์บอเนตและสูตรยางพารากับแอมโนเนียมไบคาร์บอเนต ซึ่งมีคุณสมบัติในการเพิ่มช่องว่างของยางพาราทำให้สามารถลดแรงกระแทกได้ การขึ้นรูปยางพาราจะใช้อัตราส่วนของทั้ง 2 สูตรดังนี้100:10,100:20,100:30,100:40,100:50,100:60,100:70,100:80,100:90 และ 100:100 นำอัตราส่วนแต่ละอัตราส่วนของสูตรยางพาราทั้ง 2 สูตรมาทดสอบด้วยแรงดึง, แรงกด, สมบัติการซึมของน้ำ, Drop test และ Simple pendulum เพื่อหาอัตราส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละสูตร จากนั้นนำอัตราส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละสูตรมาทดสอบด้วยการโยนโดยใช้วัสดุกันกระแทกห่อหุ้มไข่ไก่ เปรียบเทียบความเสียหายของไข่ไก่ที่ถูกห่อด้วยวัสดุกันกระแทกแต่ละสูตร และจะได้ วัสดุกันกระแทกที่เป็นอัตราส่วนของสูตรที่ดีที่สุดออกมา สุดท้ายนำอัตราส่วนของสูตรที่ดีที่สุดไปขึ้นรูปเป็นแผงไข่เพื่อลดความเสียหายของไข่ไก่ที่เกิดจากแรงกระแทกขณะขนส่ง