เครื่องเพิ่มแรงดันน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรโชติ สุขแดง, ดุลยวัต บำรุง, ศุภวิชญ์ อินทรโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ, อรวิชญ์ ทองมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันน้ำเป็นสิ่งความสำคัญต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มนุษย์เรานั้นใช่น้ำเป็นประจำทุกวัน ซึ่งน้ำที่แจกจ่ายไปสู่บ้านในบ้างพื้นที่ จะมีแรงดันน้ำที่ต่างกัน ส่งผลให้บางพื้นที่ที่พบปัญหา น้ำไม่ไหลหรือไม่แรงมากพอ อาจเกิดจากแรงดันน้ำที่ต่ำเกินไป ซึ่งบางกิจกรรมต้องใช้น้ำ ที่แรงดันน้ำสูง คณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ ที่จะประดิษฐิ์ เครื่องเพิ่มแรงดันน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำในการขจัดสิ่งสกปรกหรือต้องการจะใช้ในระยะไกล หลักการคือผลรวมของความดัน พลังงานจลน์ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร