เครื่องไล่มอดด้วยความถี่ของคลื่นเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรทอง แซ่ลิ้ม, ญาดา บัวบาน, ปวเรศ นัยนภาเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวิชญ์ ทองมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคลื่นเสียงอัลตราโซนิค (Ultrasonic wave) ที่มีผลต่อพฤติกรรมของมอดข้าวสาร เพื่อผลิตและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องไล่มอดข้าวสาร โดยนำมอดข้าวสารที่เป็นศัตรูพืชที่พบบ่อยที่สุดในข้าวสาร และเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าวเกิดความเสียหาย มาสังเกตุพฤติกรรมเมื่อมอดข้าวสารได้รับคลื่นเสียงในระดับความถี่ 20 kHz, 40 kHz, 60 kHz ตามลำดับ และนำมาเปรียบเทียบกับมอดข้าวสารที่ไม่ได้รับคลื่นเสียงแล้วสรุปผลการทดลองเพื่อหาคลื่นเสียงในระดับความถี่ที่สามารถไล่มอดข้าวสารได้ดีที่สุดจากนั้นทำการผลิตเครื่องไล่มอดข้าวสารและนำผลที่ได้จากการสังเกตุพฤติกรรมของมอดข้าวสารมาทำงานร่วมกับตัวเครื่องไล่มอด เเละทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องไล่มอดข้าวสาร โดยทำการติดคลื่นเสียงที่ตำแหน่งทั้ง 3 ตำแหน่ง เเบ่งเป็นด้านบนตัวเครื่อง(ถังพลาสติกด้านนอก), ด้านข้างตัวเครื่อง(ถังพลาสติกด้านนอก) และด้านตรงกลางของตัวเครื่อง(ถังพลาสติกด้านใน) จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณเป็นร้อยละแล้วนำไปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าสถิติ F(F-test)