เครื่องครอสเซ็คชันอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนะพัฒน์ บัวบาน, กนกศักดิ์ ลิมปอารยะกุล, ชนัญญา สงบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของพืชเป็นบทเรียนหนึ่งในรายวิชาชีววิทยาซึ่งการทำตัวอย่างที่จะศึกษา ต้องอาศัยความชำนาญและทักษะโดยการครอสเซคชันด้วยมือจึงเป็นเรื่องยากที่นักเรียนมือใหม่ที่ขาดทักษะในการทำให้เนื้อเยื่อสมบูรณ์ กลุ่มข้าพเจ้าได้ทำการปรับปรุงแก้ไข เครื่องตัดเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายให้ตัดชิ้นส่วนพืชได้หลากหลาย มีความแข็งแรงของใบมีดมากขึ้น แต่ราคาทุนเท่าเดิม มีความสมบูรณ์ของชิ้นตัวอย่าง ตัดได้ง่ายและรวดเร็ว