การชักนำให้เกิดยอดอินทผลัมโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสนา นาคชลธี, ธนภรณ์ ขอหมั่นกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การชักนำให้เกิดยอดอินทผลัมโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ให้มีจำนวนมากและอินทผลัมเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาแพง มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจำเป็นต้องมีการขยายพันธุ์ให้มากขึ้น โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อเพิ่มปริมาณ มีความแข็งแรงและปลอดโรคการทดลองนี้ทำเพื่อหาวิธีการขยายพันธุ์อินทผลัมนี้ได้ใช้เมล็ดของต้นอินทผลัม มาเพาะเลี้ยงบนอาหารเวอร์มิคูไลท์ที่เติม MS 5 มิลลิกรัมต่อลิตร สังเกต และบันทึกผลการทดลองการเจริญเติบโต โดยดูความยาวของราก ยอดและลำต้นของอินทผลัม เป็นเวลา 8 สัปดาห์