การทดสอบประสิทธิภาพของฤทธิ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ที่เป็นสาเหตุโรคกลากและความคงตัวของสารสกัดจากสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อมิตา ฉาไธสง, พัชรดา ค้ำชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อราเดอร์มาโตไฟต์เป็นเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคกลากซึ่งสามารถยับยั้งหรือรักษาได้โดยสมุนไพรหลากหลายชนิด เพื่อความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ผิดชนิดหรือผิดขนาดไปจนถึงระยะเวลาและอุณหภูมิในการเก็บรักษาสารสกัดที่ไม่เหมาะสมจึงได้ศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพร 4 ชนิด (กระเทียม ข่า ใบพลูและขิง) เมื่อสกัดโดยเอทานอล (ความเข้มข้นร้อยละ 95) ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์และความคงตัวของสารสกัดสมุนไพรเมื่อเก็บรักษาไว้ที่ระยะเวลาและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร ที่ระดับความเข้มข้น 20000 ppm ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ โดยการวางแผนการทดลองแบบ CRD และทดสอบความคงตัวของสารสกัดจากสมุนไพรโดยวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของความคงตัวสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test