การคัดแยกและศึกษาประสิทธิภาพเซลลูโลไลติกแบคทีเรียที่มีผลต่อการผลิตเอทานอล โดยใช้ซับสเตรตจากหญ้านวลน้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐนันท์ ดีเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ บุตรสุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำวัสดุที่ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์หรือก็คือหญ้านวลน้อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการใช้เป็นตัวซับสเตรตเพื่อผลิตเอทานอลทดแทนการใช้มันสำปะหลัง อ้อย ฯลฯและในกระบวนการสังเคราะห์เอทานอลนั้นผู้จัดทำได้ใช้เอนไซม์ที่สังเคราะห์โดยตัวแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสหรือก็คือ เซลลูโลไลติกแบคทีเรีย โดยนำแบคทีเรียไปเลี้ยงในสภาวะต่างๆเพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่แบคทีเรียสามารถผลิตเอนไซม์ได้ในปริมาณมากที่สุดเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสร้างเอทานอล โดยผฃที่คาดหวังก็คือได้สภาวะที่เหมาะสมสำหรับแบคทีเรียเพื่อให้ได้เอนไซม์จากแบคทีเรียในปริมาณมากเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล