ทฤษฎีการหามุม เซต้า องศา ที่มากที่สุดที่ทำกับแนวตั้งฉาก ซึ่งทำให้ของเหลวไม่ไหลออกจากรูปทรงสามมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลักษิกา เด่นดวง, ทัสพร ศรีประทุมวงศ์, นฤภร มีศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกพงษ์ โตชัยศรี, สุรภา สารประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

จากการศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง“ทฤษฎีการหามุม เซต้า องศา ที่มากที่สุดที่ทำกับแนวตั้งฉาก ซึ่งทำให้ของเหลวไม่ไหลออกจากรูปทรงสามมิติ” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างและพิสูจน์การหามุม เซต้า องศา ที่มากที่สุดที่ทำกับแนวตั้งฉาก ซึ่งทำให้ของเหลวไม่ไหลออกจากทรงกระบอก

  2. เพื่อสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีการหามุม เซต้า องศา ที่มากที่สุดที่ทำกับแนวตั้งฉาก ซึ่งทำให้ของเหลวไม่ไหลออกจากรูปทรงปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยวิธีการเทด้านกว้าง

  3. เพื่อสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีการหามุม เซต้า องศา ที่มากที่สุดที่ทำกับแนวตั้งฉาก ซึ่งทำให้ของเหลวไม่ไหลออกจากรูปทรงปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยวิธีการเทด้านยาว

    และในขณะนี้ผู้จัดทำได้กำลังดำเนินการในการพิสูจน์ทฤษฎีการปริมาตรที่มากที่สุดจากมุม เซต้า องศา