การสำรวจการปนเปื้อของไมโครพลาสติกในกระเพาะปลานิลและปลาตะเพียน บริเวณกระชังปลาบ้านนาเพียง และ บริเวณชัยมหาฟาร์มปลา บ้านหนองหลุบ จ.ขอนแก่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สมประสงค์ สังฆพันธ์, แพรวา บุญชื่น, ศุทธินี แสนกิ่ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล วรหาญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์