การสร้างชุดตรวจสอบสารฟอมาลีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเมธินี ทิสานนท์, พิราภรณ์ เชื้อผกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุพันธ์ ราศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสร้างชุดตรวจสารฟอมาลีนที่สามารถหาปริมาณฟอมาลีน และ ความเข้มข้น ทำง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าในท้องตลาด