การหาความสัมพันธ์ของรากสมการพหุนามดีกรีสี่ตัวแปรเดียว ที่อยู่ในรูป x^4+ax^3+bx^2+cx+d

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภพ กาพย์ไกรแก้ว, กฤษฎา คุณธรรม, ปรมิตา ฤทธิเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัณทิมา ทองเหง้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์