การศึกษาและเก็บข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของช่อดอกของหญ้างวงช้าง เพื่อบ่งชี้ปริมาณน้ำในดินและคุณภาพของดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญโภคัย ศุภเกียรติเดโช, ไพลิน แสงจันทร์, ณัฏฐธิดา น้อยเวช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัส สิทธิโชคธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการทำเกษตรกรรมสมัยก่อนนั้น ปริมาณน้ำในดินและคุณภาพของดินเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูก แต่เกษตรกรในยุคก่อนไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดหรือระบุค่าสิ่งเหล่านี้ได้ จึงใช้วิธีการสังเกตจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ ซึ่งจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สืบทอดต่อกันมาพบว่าช่อดอกของหญ้างวงช้างสามารถบ่งบอกถึงปริมาณน้ำในดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ จากแนวคิดดังกล่าวนี่เองทางกลุ่มโครงงานจึงวางแผนที่จะศึกษาเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของช่อดอกหญ้างวงช้าง โดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลทางพฤกษศาสตร์และกระบวนการทางชีววิทยา กับข้อมูลปริมาณน้ำและคุณภาพของดิน โดยใช้การสำรวจและเก็บข้อมูลจากพื้นที่บริเวณต่างๆที่แตกต่างกัน เพื่อจะได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นแนวทางและตัวบ่งชี้คุณภาพของดินต่อไป