การศึกษาและอธิบายการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาทั่วโลกด้วยเทคนิค Alignment

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤปนาถ แต่แดงเพชร, นฤมล ปิ่นช้าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล กลิ่นพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเชื้อโคโรนาไวรัสมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นมาก และมีสายพันธุ์ที่ก่อโรครุนแรงเกิดขึ้นมากด้วย เช่นกัน ซึ่งการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโดยทั่วไปมักเกิดจากการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสในธรรมชาติที่มีการ เปลี่ยนแปลงชนิดของสารพันธุกรรมไปจากเดิม ส่งผลให้เชื้อไวรัสนั้นๆเกิดการกลายพันธุ์หรือมีคุณสมบัติที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์ที่แพร่เชื้อได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากการ ฉีดวัคซีนและต่อต้านยาที่ใช้รักษา

คณะผู้จัดทําจึงสนใจศึกษาและเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีนและลําดับกรดอะมิโนจากเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อ้างอิง Wuhan-Hu-1 กับสายพันธุ์อื่นๆ ด้วยเทคนิค Alignment โดยใช้ฐานข้อมูลจาก ระบบสารสนเทศเพื่อนําไปวิเคราะห์อัตราความถี่ในการกลายพันธุ์ของเชื้อ ไวรัส การเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีนเชื้อไวรัสโคโรนาทั่วโลก จะสามารถทําให้ทราบตําแหน่ง ยีนที่มีการกลายพันธุ์ และสามารถทําแผนภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสมมุติระหว่างเชื้อไวรัสโคโรนา แต่ละสายพันธุ์(Cladogram) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาทั่วโลก โดยสามารถนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำงานวิจัยและการศึกษา