การศึกษาและเก็บข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของช่อดอกหญ้างวงช้าง เพื่อเป็นดัชนีบ่งชี้ปริมาณน้ำในดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐธิดา น้อยเวช, เพ็ญโภคัย ศุภเกียรติเดโช, ไพลิน แสงจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัส สิทธิโชคธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำการเกษตรในสมัยก่อนนั้น เกษตรกรจะต้องพึงพาธรรมชาติเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ ในการทำการเพาะปลูก อีกทั้งต้องพึ่งพาฤดูกาลรวมถึงสภาวะอากาศรอบตัวคอยช่วยสนับสนุน ในส่วนของการเลือกพื้นที่ทำการเกษตรนั้นการเลือกทำเลพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีปริมาณน้ำในดินดี มีแร่ธาตุสำหรับพืชเพียงพอนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะส่งผลต่อผลผลิตที่ได้หลังการเพาะปลูก หากแต่ในสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีในการตรวจวัดที่ไวและแม่นยำเหมือนในปัจจุบันนี้ แต่จากการศึกษาและพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่ของกลุ่มผู้วิจัยพบว่า มีภูมิปัญญาหนึ่งที่ถ่ายทอดต่อกันมาเกี่ยวกับการบ่งชี้ปริมาณน้ำในดินโดยอาศัยการสังเกตจากช่อดอกของพืชที่ชื่อว่า “หญ้างวงช้าง” ซึ่งเป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ตามที่ชื้นแฉะบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยวิธีที่ชาวบ้านสังเกตคือ หากช่อดอกของหญ้างวงช้างม้วนสวยงามเสมือนงวงช้าง แสดงว่าดินอุดมสมบูรณ์ มีน้ำมาก สภาพอากาศดี แต่หากช่อดอกเหยียดตรง แสดงว่าน้ำจะแล้ง สภาพภูมิอากาศจะแห้งแล้ง จากประเด็นดังกล่าวนี้เองทำให้กลุ่มผู้วิจัยสนใจในการที่จะศึกษา เก็บข้อมูลและพิสูจน์แนวคิดดังกล่าวโดยอาศัยกระบวนการสำรวจ และการศึกษาลักษณะสัณฐานทางชีววิทยาของช่อดอกหญ้างวงช้าง