เครื่องกดเจลอัตโนมัติแบบกำหนดปริมาณได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวิชญ์ คุณากรบดินทร์, กฤต ขติฌานัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง, ปิยมาศ ศรีสมพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราต้องการสร้างเครื่องกดเจลล้างมือที่สามารถกดเจลได้ในปริมาณที่พอดีกับมือของเรา โดยที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป