อุปกรณ์เสริมก๊อกเพื่อประหยัดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชร โตกระแสร์, พงศ์ชยัน วันชัยจิระบุญ, เจริญชัย เพียรพาณิชย์พร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาภรณ์ ตาปนานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันน้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก แต่น้ำนั้น ก็เป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ทำให้มนุษย์เราควรใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ทว่าพฤติกรรมการใช้น้ำของมนุษย์นั้น กลับไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็น เช่นการอาบน้ำในอ่างอาบน้ำ การรดน้ำต้นไม้มากเกิน อาบน้ำโดยใช้ฝักบัวนานเกินไป และยังมีพฤติกรรมการใช้น้ำกลุ่มหนึ่งที่ผู้จัดทำสนใจ นั่นคือ พฤติกรรมที่เป็นการใช้น้ำจากก๊อกโดยตรง เช่น การเปิดน้ำทิ้งไว้ระหว่างแปรงฟัน การเปิดน้ำทิ้งไว้ระหว่างถูสบู่ล้างมือ และการล้างจาน

ในการใช้น้ำจากก๊อกปกตินั้น มีบางครั้งที่ผู้ใช้มีการเปิดก๊อกทิ้งไว้นานเกินจำเป็น หรือ ลักษณะการกระจายตัวของน้ำ ไม่เอื้อต่อการทำกิจกรรมนั้นๆ เช่น การล้างจาน การทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ

ทางผู้จัดทำจึงออกแบบอุปกรณ์เสริมก๊อกน้ำเพื่อช่วยครัวเรือนลดอัตราการไหลของน้ำ และเพิ่มการกระจายตัวของน้ำที่ไหลออกจากก๊อก